Skip links

Projektas „IV IT kalbos“

Užupio gimnazija 2022-2023 m.m. pilotuos projekto „IV IT kalbos“ kursą „Kompiuterinės įrangos sauga (angl. Cyber and Hack)“.

PROJEKTO TIKLSAS

Sudaryti galimybę mokiniams ugdytis aukštesnį informatinį mąstymą, siekiant saugiai, atsakingai bei kūrybiškai spręsti aplinkos diktuojamus iššūkius naudojant informacines technologijas (įveiklinant sukurtus produktus atskleisti technologijas kaip būdą ir priemones gyvenimo kokybei gerinti, mažinant technologijų poveikį aktyvaus ir produktyvaus laisvalaikio praleidimui), nuolatos tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmeninę kompetenciją.

UŽDAVINIAI

  • Sudaryti sąlygas mokyklose veiksmingai taikyti skaitmenines technologijas ugdant IV IT kalbas;
  • Parengti IV IT kalbų mokomąją medžiagą ir įgalinti mokytojus bei mokinius ja naudotis;
  • Didinti IT kalbų naudojimą integruojant tiek į formalųjį, tiek ir į neformalųjį ugdymą;
  • Sukurti sistemą, galinčią keisti IT kalbas ir leisti mokiniams rinktis pagal polinkius ir pomėgius.

REZULTATAI

  • IT gebėjimų stiprinimas pagal platųjį IT apibrėžimą, nuo siauro suvokimo, kad IT yra tik programavimas ir robotika.
  • Atliepiant mokinių polinkius ir poreikius (sauga, piešimas, analizė, e-sportas, algoritmai),  supažindinimas su technologijų praktine nauda kasdieniniame gyvenime.
  • Mokytojų ir mokinių skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.

Pilotinio projekto dalyviai: 2E klasės mokiniai.

Pilotinio projekto koordinatorius: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vaidas Raižys.

Pilotinio projekto vykdytoja: informacinių technologijų mokytoja Svetlana Tokareva.

PROJEKTĄ FINANSUOJA: Vilniaus miesto savivaldybė
PROJEKTĄ ĮGYVENDINA: UAB Vilniaus planas

Return to top of page