Skip links

Nemokamas maitinimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 1-1024 „Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01.

Atkreipiame dėmesį į šiuos pasikeitimus:

 nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą, kurį mokyklos administracija iki rugpjūčio 20 d. turės pateikti (tiesiogiai, paštu, elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Švietimo aplinkos skyriui. Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.

Pažymėtina, kad, siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo pakeitimus, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) bus sudaryta galimybė mokinių duomenis į sistemą importuoti pagal patvirtintos formos mokinių sąrašus. Tai reiškia, kad mokinių sąrašai Švietimo aplinkos skyriui turės būti teikiami Įstatyme numatytais būdais, tačiau mokykloms bus suteikta funkcija per SPIS pačioms importuoti mokinių sąrašus, kuriuos tvirtins Švietimo aplinkos skyriaus darbuotojas, atsakingas už mokinių sąrašų tvirtinimą, prieš tai sutikrinęs, ar mokyklos pateiktas mokinių sąrašas sutampa su mokyklos SPIS importuotu (per SPIS pateiktu) mokinių sąrašu. Pildyti maitinimo žurnalus mokyklos galės tik tuomet, kai savivaldybės paskirtas darbuotojas patvirtins per SPIS pateiktą (importuotą) mokinių sąrašą. Šiuo metu rengiamas Naudotojo vadovas mokyklų specialistams, kurie pildys mokyklose nemokamo maitinimo žurnalus ir tvarkys mokinių, kuriems nemokamas maitinimas skiriamas be prašymų, duomenis (importuos sąrašus ir inicijuos nemokamo maitinimo nutraukimą). Šiame dokumente bus pateiktas trumpas darbo su SPIS aprašas, t.y. bus aprašytas mokyklų specialistams prieinamas funkcionalumas. Naudotojo vadovą atsiųsime, kai tik SPIS sistemos administratorius jį parengs.

• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ (2021 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1605/21 redakcija) nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums priešmokyklinių, pirmų ir antrų klasių mokiniams – 1,80 Eur.

 Įstaigos vadovas turi paskirti atsakingą asmenį (asmenis), kuris (-ie) sudaro mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, sąrašus ir juos importuoja į SPIS, pildo SPIS nemokamo maitinimo žurnalą, patikrina, ar jame atsirado duomenų apie naujus mokinius, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, atsako už duomenų įvedimą į SPIS žurnalą nustatytu laiku, jų teisingumą. Atsakingas asmuo turi būti paskirtas mokyklos vadovo įsakymu arba šios funkcijos vykdymas nustatytas darbuotojo pareigybės aprašyme.

 Jei Įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo (asmenys) jau turi prisijungimus prie SPIS, tuomet naujų prisijungimų nereikės, išskyrus tuos atvejus, kai keičiasi atsakingas asmuo.

PRIDEDAMA:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 1-1024 „Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo;
  2. 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01.
  3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ aktuali redakcija nuo 2021-09-01.
  4. Informacija dėl naujai paskirto asmens prieigos prie SPIS.

PRAŠOME PASIKEITIMUS AIŠKIAI IŠKOMUNIKUOTI TĖVAMS, ĮKELTI Į SAVO INTERNETINES SVETAINES, EL. DIENYNUS ŠIĄ INFORMACIJĄ:

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

 • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas.

Return to top of page