Vizija, misija

Vizija

Vilniaus Užupio gimnazija – demokratiška, atvira kaitai, inovatyvi, nuolat besimokanti bendrojo lavinimo mokykla, ugdanti kiekvieno mokinio gebėjimus ir polinkius, formuojanti brandžią, atsakingą už savo gyvenimą asmenybę, gebančią išsaugoti tautiškumą integruojantis Europoje ir pasaulyje. Gimnazija – neatsiejama Užupio bendruomenės dalis, kūrybiškai puoselėjanti mikrorajono kultūrinį unikalumą, bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais.

Misija

Gimnazijos paskirtis – suteikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, vertybines nuostatas, sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdyti(s).

Filosofija

Gyvensime taip: „Retas protas žūva nuo susidėvėjimo, diduma jų surūdija nenaudojami“ (K.N. Bouvis).

Strateginiai tikslai:

1.Modernizuojant mokymosi aplinką, tobulinant mokytojų metodinę veiklą, kelti pamokos kokybę.
2.Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
3. Stiprinti mokyklos bendruomenę, plėtoti įvairiapusius ryšius su vietos ir kitomis bendruomenėmis.