Vilniaus Užupio gimnazijos moksleivių teisių chartija

VILNIAUS UŽUPIO GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ TEISIŲ CHARTIJA

 1. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę naudotis visomis teisėmis ir laikytis pareigų, nurodytų šioje chartijoje, be jokių išimčių ar diskriminavimo tautybės, lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių pažiūrų, socialinės kilmės, turtinės padėties ar kitokių aplinkybių pagrindu.

 2. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę reikšti savo mintis ir nuomonę, net jei tos mintys ar nuomonė nesutampa su kitų mokinių ar mokytojų mintimis ar nuomone. Negalima persekioti už pareikštas mintis ar nuomonę.

 3. Jei mokinį(-ę) rengiamasi svarstyti dėl jo(jos) elgesio, pažangumo, nusižengimų vidaus tvarkos susitarimams, moksleivių teisių chartijai, gimnazijos savivaldos ar administracijos institucijoms, jis(ji) apie tai turi būti informuotas(-a) iki posėdžio likus trims darbo dienoms.

 4. Niekas negali patirti psichologinio, moralinio ar fizinio smurto nei iš mokytojų, nei iš mokinių pusės.

 5. Negalima naudoti fizinio smurto. Visi kilę ginčai turi būti sprendžiami demokratiškai, laikantis žmogaus teisių.

 6. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę augti sveikoje ir saugioje aplinkoje.

 7. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę į asmeninį gyvenimą, bendravimo, susirašinėjimo slaptumą.

 8. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę laisvai pasirinkti sėdėjimo vietą bei bendrasuolį.

 9. Moksleiviai privalo įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.

 10. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę dalyvauti sudarant mokymo planą ir svarstant jo projektą.

 11. Niekas neturi teisės trukdyti kitiems mokiniams mokytis, mokytojams dirbti pamokų metu. Mokiniams, nuolat trukdantiems savo draugų ir mokytojų darbui pamokų metu,taikomos prevencinės priemonės. Tačiau jokia drausminė priemonė negali pažeisti asmens orumo.

 12. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę į nemokamą mokslą.

 13. 3-4 klasių mokiniai renkasi individualų ugdymosi planą.

 14. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę nerašyti daugiau kaip vieną kontrolinį darbą per vieną dieną. Apie kontrolinį darbą turi būti pranešama priešsavaitę. Kontroliniu darbu nelaikoma apklausa raštu iš vienos praeitos pamokos.

 15. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę sužinoti savo darbo įvertinimą pamokos metu (jeigu yra vertinimas), kontrolinio darbo įvertinimas per vieną kalendorinę savaitę, jeigu su mokytoju nesutarta kitaip.

 16. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę į objektyvų savo darbo įvertinimą. Mokinio(-ės) vertinimas negali būti grindžiamas asmeninių mokytojo simpatijų ar antipatijų principu.

 17. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę, kad jo semestrinis pažymys būtų apvalinamas naudojant matematikos taisykles.

 18. Kiekvienas mokinys(-ė) turi prisiimti atsakomybę už mokyklos suteiktų mokymo priemonių išsaugojimą, knygų, vadovėlių švarą, suolų, kėdžių, klasės inventoriaus tausojimą, mokyklos aplinkos tvarką. Kiekvieno mokinio(-ės) pareiga – atstatyti sugadintą inventorių, jei tai neįmanoma – padengti materialinius nuostolius.

 19. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę rinkti ir būti išrinktas(-a) klasės seniūnu(-e), Prezidentu(-e), Prezidentūros nariu(-e), Gimnazijos tarybos ir kitų mokyklos demokratinių institucijų nariu(-e), pagal iš anksto nustatytas visų lygių demokratiškas rinkimų nuostatas.

 20. Klasės seniūnas(-ė) ir jo pavaduotojas(-a) turi teisę dalyvauti mokinių susirinkimuose, gauti visą mokiniams žinomą informaciją ir ją pateikti savo klasei. Seniūnai dalyvauja priimant įvairius nutarimus, atstovauti mokinių interesus ir apie priimtus nutarimus informuoti bendraklasius.

 21. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę pasirinkti būrelį ar kitą užklasinės veiklos sritį. Draudžiama jėga ar kitokių priemonių pagalba versti lankyti būrelius ar dalyvauti renginiuose.

 22. Kiekvienas mokinys(-ė), vienas ar su kitais, turi teisę organizuoti užklasinius renginius. Tuo pačiu turi prisiimti atsakomybę už tvarką ir rimtį jų metu. Norint organizuoti renginius, kuriuose dalyvaus visi gimnazijos mokiniai, reikia iš anksto tai suderinti su prezidentūra ir gimnazijos administracija.

 23. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę atsisakyti būti priverstinai testuojamas(-a) dėl narkotinių medžiagų, alkoholio vartojimo.Įtarus, kad mokinys yra apsvaigęs kviečiami mokinio tėvai.

 24. Kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę inicijuoti Chartijos papildymo ir keitimo procedūras.

  CHARTIJOS ĮSIGALIOJIMO IR KEITIMO TVARKA

 1. Chartija įsigalioja, kai jai pritaria 50% Mokinių Prezidentūros, Pedagogų tarybos, Gimnazijos tarybos ir pasirašo gimnazijos direktorius, mokinių Prezidentas bei Gimnazijos tarybos atstovas.

 2. Chartijos papildymo ir keitimo nuostatos įsigalioja, kai tam pritaria 50% Mokinių Prezidentūros, Pedagogų tarybos, Gimnazijos tarybos narių.

 3. Siekiant, kad ši Chartija veiktų, steigiamas Gimnazijos Moksleivių teisių chartijos Priežiūros komitetas.

GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ TEISIŲ CHARTIJOS PRIEŽIŪROS KOMITETAS

 1. Gimnazijos Moksleivių teisių priežiūros komitetas nagrinėja raštiškus mokinių, mokytojų ir tėvų skundus dėl Chartijos pažeidimų mokykloje ir siūlo kompetentingoms Gimnazijos institucijoms sprendimų būdus kaip tuos pažeidimus pašalinti. Komitetas gali siūlyti, keisti ar papildyti Chartijos nuostatus. Atskirais atvejais Komitetas gali nagrinėti skundus ir be raštiško nukentėjusiojo prašymo.

 2. Komitetą sudaro 5 /penki/ nepriekaištingos reputacijos nariai, renkami vieneriems mokslo metams, rugsėjo mėnesį. Naujas Komitetas savo darbą pradeda nuo kiekvienų kalendorinių metų spalio pirmosios dienos. Pirmasis Komitetas turi būti išrinktas per vieną mėnesį nuo Chartijos pasirašymo dienos.

 3. Komitetą sudaro du – mokytojai, du – mokiniai ir vienas iš tėvų – Gimnazijos tarybos.

 4. Komitetas išsirenka Komiteto Pirmininką ir Sekretorių atsakingą už Komiteto dokumentaciją.

 5. Komiteto posėdis yra laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja 3 Komiteto nariai.

 6. Komiteto sprendimas yra laikomas teisėtu, kai už jį balsuoja 50% Komiteto narių, dalyvaujančių posėdyje.

 7. Komiteto posėdžiai yra atviri, jei Komitetas nenusprendžia.