Lankomumo tvarka

Lankomumo priežiūros tvarka Užupio gimnazijoje

1. Visi mokytojai elektroniniame dienyne kiekvienos pamokos pradžioje žymi neatvykusius ir pavėlavusius mokinius.

2.Tėvai privalo informuoti klasės auklėtoją tą pačią dieną, mokiniui neatvykus į mokyklą.

Tėvams nepranešus, auklėtojas tą pačią dieną susisiekia su tėvais išsiaiškinti mokinio neatvykimo į mokyklą priežastį.

3. Mokiniai iš pamokos gali išeiti tik pranešus auklėtojui ir mokytojui leidus.

4. Mokiniui pavėlavus 3 kartus per mėnesį klasės auklėtojas informuoja tėvus.

6. Kilus įtarimui, kad mokinys nedalyvauja pamokoje, mokytojas privalo paprašyti 3-4 klasių mokinių parodyti individualų tvarkaraštį.

7. Pamokų pateisinimo raštelius mokiniai pateikia klasės auklėtojui (gydytojų atleidimus pirma parodo kūno kultūros mokytojams) tą pačią dieną atvykus į mokyklą .Rašteliai priimami 3dienas po atvykimo .į pamokas.

8. Pamokos pateisinamos :

a) pateikiama gydytojo pažyma,

b) pateikiamas tėvų pateisinimo raštelis už 3 praleistas dienas per mėnesį,

c) mokinys išvyksta direktoriaus leidimu į sporto varžybas, olimpiadas ir kitus renginius (dalyko mokytojai informuoja auklėtojus per Tamo).

9. Kiekvieno mėn. pradžioje auklėtojai su kuruojančiais vadovais ir socialine pedagoge aptaria lankomumo problemas klasėje pagal pateiktą grafiką. Pagalbos vaikui specialistai, klasės auklėtojai dirba su mokiniu ir jo tėvais.

10. Ypatingais atvejais, kai problema neišsprendžiama, mokinys, jo tėvai, kl. auklėtojas kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį .

12. Jei per pusmetį nepateisinta 10-29 pamokų , direktoriaus įsakymu rašomas papeikimas, o jei nepateisinta 30 ir daugiau pamokų – griežtas papeikimas. Turint 2 griežtus papeikimus arba tris paprastus kviečiami pokalbiui dėl mokymo formos keitimo.