Gimnazijos taisyklės

Vilniaus Užupio gimnazijos vidaus tvarkos susitarimai

1. MOKINYS IR MOKYMOSI PROCESAS:

1.1. Į gimnaziją atvykti prieš prasidedant pamokoms;

1.2. Į pamokas po pertraukų ateiti laiku, po 1-ojo skambučio.

1.3. Nepasibaigus pamokoms, išeiti negrįštinai iš gimnazijos be klasės vadovo, o jam nesant, budinčio administracijos atstovo, draudžiama;

1.4. Visi pateisinamieji dokumentai pateikiami klasės auklėtojui atėjus į mokyklą ( tą pačią dieną);

1.5. 3 – 4 klasių mokiniai laisvų pamokų metu turi būti mokykloje ar mokyklos teritorijoje.

1.6. Kūno kultūros pamokų metu atleisti iš pamokų mokiniai privalo būti sporto salėje.

1.7. Moksleiviai, lankantys muzikos, choreografijos, sporto ar dailės mokyklas, tėvų prašymu ir direktorės įsakymu gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų. Mokinio pasiekimai vertinami pagal gimnazijos vertinimo sistemą. Atleistas mokinys pamokos metu turi būti mokykloje. Jeigu pamokos paskutinės, pateikus tėvų sutikimą mokinys išleidžiamas namo.

1.8. Pamokų metu mokinys elgiasi kultūringai, į pamoką ateina be striukių, paltų, kepurių, šalikų, dėvėti uniformą, netrukdo mokytojui ir klasės draugams.

1.10 . Nebuvimas pamokoje neatleidžia nuo žinių kontrolės. Praleistų pamokų medžiagą įsisavina pats mokinys.

1.11. Mokinys turi atsiskaityti už praleistus kontrolinius darbus per savaitę , išskyrus ilgos ligos atvejus .

1.12. Visada turėti reikalingas mokymosi priemones pagal kiekvieno dalyko mokytojo reikalavimus.

1.13. Kiekviena klasė per švaros dienas turi tvarkyti ir prižiūrėti jai skirtą plotą gimnazijoje.

1.14. Tausoti mokyklos inventorių. Sugadinus suremontuoti arba atpirkti.

1.15. Mokiniams namų darbai atostogoms neužduodami.

1.16. Mokiniai pamokų metu išjungia mobiliuosius telefonus, audio grotuvus, planšetes.

1.17. Per dieną mokinys turi teisę rašyti 1 kontrolinį darbą. (Kontrolinis darbas –patikra iš skyriaus medžiagos ar susitartų temų skaičiaus).

2. MOKINIO ELGESYS GIMNAZIJOJE IR VIEŠOSIOSE VIETOSE

2.1. Gimnazijoje privalu elgtis kultūringai ir mandagiai, sveikintis su mokyklos darbuotojais , svečiais, nešiukšlinti, nesispjaudyti, nesikeikti, laikytis tolerancijos kodekso.

2.2. Vartoti svaiginančias medžiagas, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus, rūkyti gimnazijoje ir jos teritorijoje bei gimnazijos renginiuose griežtai draudžiama.

2.3. Jeigu kyla įtarimas, kad mokinys yra apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų iškviesti tėvus. Įtarus, kad mokinys apsvaigęs nuo alkoholio - administracija, dalyvaujant socialiniam pedagogui, turi teisę, patikrinti mokinio blaivumą alkotesteriu ir iškviesti mokinio tėvus į mokyklą.

2.4. Mokiniai gali statyti automobilius mokyklos aikštelėje nepažymėtose vietose.

3. MOKINIO ELGESYS VALGYKLOJE 3.1. Valgykloje būname be paltų ir striukių. 3.2. Valgykloje, bufete mokiniai aptarnaujami eilės tvarka. Pirma ilgoji pertrauka skirta 1-2 klasių, o antroji -3-4 klasių mokiniams. 3.3 Mokiniai klasės valandos metu neaptarnaujami. 3.4. Valgydami laikomės etiketo ir švaros.Pavalgius nunešame indus prie langelio, išplauti. 4. MOKINIO ELGESYS RŪBINĖJE 4.1. Mokiniai turi budėti rūbinėje pagal mokslo metų pradžioje numatytą grafiką. 4.2. Mokinys rūbinėje privalo laikytis taisyklių, iškabintų rūbinėje.

5.MOKINIO ELGESYS PERTRAUKŲ METU

5.1. Mokytojų kambaryje galima lankytis tik mokytojui leidus. 5.2. Atidarinėti langus, persisverti per palangę, sėdėti ant palangių, stalų, čiuožti laiptų turėklais griežtai draudžiama. 5.3. Privalu saugoti gėles, esančias gimnazijoje ir jos teritorijoje.

6. MOKINIO IŠVAIZDA, RŪBAI, MOKYMO PRIEMONĖS 6.1. Pamokų ir pertraukų metu dėvime uniformas, remiamtis uniformų dėvėjimo tvarka. 6.2. Už atsineštus į gimnaziją daiktus- atsakome patys. 6.3. Be uniformų į mokyklą ateiname penktadienį. Apranga tvarkinga, dalykinė.

7. SKATINIMO SISTEMA 7.1. Mokinių skatinimas už pasiekimus moksle: 7.1.1. Po pusmečio viešai paskelbiamas geriausių rezultatų pasiekusių mokinių 50-ukas. 7.1.2. Direktoriaus padėka už gerą ir labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. 7.1.3. Klasės vadovo, direktoriaus padėka už pažangą moksle. 7.1.4. Už mokslo metų pasiekimus direktorės prizai 3 geriausiems srauto mokiniams,, Užupio vyšnia‘‘ir rašikliai. 7.2. Mokinių skatinimas už gerą lankomumą: 7.2.1. Klasės auklėtojo padėka. 7.2.2. Direktoriaus padėka. 7.2.3. Geriausiai lankantys mokiniai skatinami ekskursija. 7.3. Mokinių skatinimas už pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose: 7.3.1 Direktoriaus padėka. 7.3.2 Skatinamoji išvyka. 7.3.3 Asmeninėmis dovanomis. 7.3.4 Talpinant informaciją apie pasiekimus mokyklos stende, gimnazijos internetiniame puslapyje. 7.3.5 Padėka tėvams. 7.4.Mokinius už pavyzdingą elgesį ir iniciatyvas skatinti talpinant informaciją gimnazijos internetiniame puslapyje. 8. POVEIKIO PRIEMONĖS UŽ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS: 8.1. Už šių vidaus taisyklių pažeidimus mokiniams gali būti taikomos šios poveikio priemonės: 8.1.1. klasės auklėtojo įspėjimas mokiniui raštu; 8.1.2. klasės auklėtojo papeikimas mokiniui raštu; 8.1.3. griežtas klasės auklėtojo papeikimas mokiniui raštu; 8.1.4. klasės auklėtojas ir dalyko mokytojas kreipiasi į pagalbos vaikui specialistus; 8.1.5. pokalbis su kuruojančiu pavaduotoju ; 8.1.6. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant mokiniui, jo tėvams ( globėjams), kl. auklėtojui, dalyko mokytojui; 8.1.7. direktoriaus papeikimas mokiniui raštu; 8.1.8. griežtas direktoriaus papeikimas mokiniui raštu; 8.1.9. siūlymas keisti mokyklą. 8.1.10. esant kraštutiniam netinkamam mokinio elgesiui, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių fizinį ir psichologinį saugumą taikomos šios priemonės : • pakeičiama mokinio ugdymosi vieta (į kitą suolą ar kitą patalpą – skaityklą); • iškviečiamas Mokyklos vadovas ar pavaduotoja neformaliam ir socialiniam ugdymui; • organizuojamas mokinio daiktų patikrinimas; • panaudojami pagrįsti fiziniai veiksmai. Klasių auklėtojai turi supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus) su šiomis taisyklėmis. Dorotėja Būdaitė